הרמטכ"לים נהגו בהפקרות והשתמשו בתקציב מערכת הביטחון על מנת לתגמל את הפורשים משירות קבע באופן שהזיק לתקציב המדינה. כך קובע מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא בדו"ח חדש שפורסם היום. לדבריו,"הרמטכ"לים הגדילו לאורך השנים את קצבת הפורשים באופן גורף ובשיעורים גבוהים, שהשפעתם המצטברת בתקציב המדינה נאמדת במאות מיליוני שקל בשנה. מנגד, צה"ל הערים קשיים על משרד האוצר בקבלת מסמך המדיניות המדויק של הרמטכ"ל בנושא הגמלאות והעביר רק נתונים חלקיים".

מבקר המדינה יוסף שפירא. לע"מ
מבקר המדינה יוסף שפירא. לע"מ

במערכת הצבאית מעלה הדוח כי הרמטכ"לים הגדילו לאורך השנים את קצבת הפורשים באופן גורף ובשיעורים גבוהים שהשפעתם המצטברת בתקציב המדינה נאמדת במאות מיליוני ש"ח בשנה. החבות האקטוארית שנוספה בגין ההגדלות בשלוש השנים 2013-2015 לפי חישובי החשבת הכללית עומדת על 2.9 מיליארד ₪. זאת ללא הערכה של המשמעות הכספית של ההגדלות וללא פיקוח ובקרה חיצוניים.

"בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי ממוצע הגדלת הרמטכ"ל ב-2015 היה כ-8.8%, ובשנה זו יותר ממחצית הפורשים מצה"ל (63.9%) קיבלו הגדלת רמטכ"ל של 7% ומעלה", נכתב בדו"ח.

"נתונים אלה גבוהים באופן משמעותי מהנתונים שהיו ידועים לוועדת לוקר ולחשבת הכללית, לפיהם רוב הפורשים זוכים להגדלה של כ-6 אחוז, ושהאומדן להגדלה הממוצעת הוא כ-6 אחוז", נטען על ידי המבקר. התוספת לחוב הפנסיה התקציבית הכולל, בגין ההגדלות הללו בשלוש השנים 2013-2015, עומדת על כ-3 מיליארד שקל, "זאת מבלי שנעשתה הערכה של המשמעות הכספית של ההגדלות וללא פיקוח ובקרה חיצוניים".

מתוך דו"ח המבקר.
מתוך דו"ח המבקר.

המבקר מציין עוד שלמרות ההגדלה החריגה הזו "לא נמצא כי באכ"א ובמשרד הביטחון ניתנה התייחסות למגבלת תקציב הביטחון במתן הגדלות אחוזי הקצבה".

לדברי המבקר, צה"ל הערים קשיים על משרד האוצר בקבלת מסמך המדיניות המדויק של הרמטכ"ל בנושא הגמלאות והעביר רק נתונים חלקיים. "לאור משקלו של תקציב הביטחון בכלל תקציב המדינה, יש חשיבות יתרה בהגברת השקיפות, הפיקוח והבקרה החיצוניים על תקציב זה", הוסיף שפירא.

"צה"ל נמצא בתהליך ליישום השינויים"

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדו"ח: "צה"ל ומשרד הביטחון קיבלו לידיהם את הדו"ח, ובעקבות כך התקיימה סדרת פגישות מקיפה בין צמרת מערכת הביטחון לבין צוותי המבקר, על מנת להכיר את הנושאים העולים בדו"ח לעומקם, לראות היכן ניתן להשתפר ולפעול למען הסדרת הנדרש. צה"ל מיישם את רוב ההערות המופיעות בדו"ח הלכה למעשה, כחלק מתהליך מתמשך של נקיטת צעדים חסרי תקדים, על מנת להביא לחיסכון משמעותי בהוצאה על כח אדם תוך הרחבת השקיפות.

"הביקורת נערכה שעה שצה"ל מצוי בעיצומו של תהליך ליישום שינויים רבים, בהם החלת מודל הקבע החדש שצפוי להביא להפחתה משמעותית בעלויות השכר והגמלאות והפחתת החבות האקטוארית הנובעת מהגדלות תקופת השירות.

"מאז תחילת הביקורת ננקטו בצה"ל צעדים נוספים, בהם מינוי צוות לבחינת היקף ההגדלות בגין תקופת שירות והידוק תהליכי הבקרה והפיקוח על מתן הגדלות אלה. נבהיר כי הגדלות תקופת השירות ניתנות לצה"ל כדין, בהתאם לחוק ולהחלטת הממשלה בנושא.

"כמו כן, צה"ל פעל לחיזוק שיתוף הפעולה עם גורמי הביקורת והאוצר באמצעות העברת דו"חות חודשיים למשרד האוצר ומינוי ועדה משותפת של צה"ל, משרד הביטחון והחשבת הכללית לשם שיפור תהליכי השקיפות. זאת, לצד תהליכים של ייעול כוח אדם הכוללים ירידה בהיקף כח האדם בקבע, הפחתת היקף מכסות הפרישה, שינוי שיטת ניהול ההוצאה על השכר ועוד. על כן, ראוי כי לצד הביקורת יינתן ביטוי הולם גם למהלכים שעשה צה"ל בתקופה האחרונה אשר נותנים מענה ראוי לחלק משמעותי מהמלצות הביקורת".