זו השנה השמינית שבה דוחות העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי מראים על מגמה של ירידה בשיעורי העוני. התפתחות מבורכת זו עדיין לא הספיקה כדי לשפר את מצבה בהשוואה בין-לאומית של שיעורי העוני, שכן ישראל נשארה בראש הטבלה של שיעורי העוני בקרב נפשות ובמקום לא מחמיא בקרב מדדי העוני של ילדים.

קיים שיפור ברמת החיים, באופן המתבטא בגידול 6.4% בהכנה הכספית וגם צמצום האי-שוויון בהכנסות של כלל האוכלוסייה. אך לצד שיפורים אלה גם חלה ב-2017 הרעה במצב החברתי-כלכלי: העובדה שקצבאות הביטוח הלאומי אינן גדלות יחד עם העליה ברמת החיים, אלא מוגדלות על פי התייקרות מדד המחירים לצרכן, יוצרת פער בין הגידול ברמת החיים הכללית לבין רמת החיים של האנשים שזקוקים לתמיכה ולקצבאות. פער זה מתבטא בסופו של דבר בעלייה בחומרת העוני ובעומקו.

העובדה שהשיפור במצב החברתי התמקד בעיקר בעליית שיעור התעסוקה והשכר מדגישה את החולשה הטמונה בתהליך כזה עבור אנשים שלא מצליחים להשתלב בשוק העבודה או עבור אנשים שלא מצופים להיות משולבים בו: אנשים עם קשיי השתלבות בתעסוקה עקב מוגבלויות שונות, בעלי משפחות גדולות, שהשכר שהם מקבלים לא מסוגל לכסות את הוצאותיהם הבסיסיות, ואזרחים ותיקים מעוטי הכנסה, הם הנפגעים העיקריים כתוצאה מהיעדר עדכון הולם של קצבאות הקיום והקצבאות האוניברסליות לזקן ולילד. מה שלא צפוי להשתפר בעקבות קיצוץ התקציב של משרד האוצר בשנת 2019.

סיון חילאי

סיון חילאי