היועמ"ש מנדלבליט ורה"מ נתניהו צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה: מימון ההגנה המשפטית של רה"מ באמצעות מקורביו טעונה אישור של ועדת ההיתרים. לפני כשלושה חודשים, פנה ראש הממשלה ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע-פרגו, בבקשה כי תבחן את האפשרות שיקבל כספים ממר מיליקובסקי וממר פרטרידג' לצורך מימון הוצאות הקשורות בחקירותיו.

המגבלות החלות על קבלת כספים כאמור נובעות מתפקידו של ראש הממשלה כעובד ציבור, ומעוגנות בהוראות הדין החלות על קבלת כספים כאמור – חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם – 1979, הקובע איסור על עובד הציבור לקבל מתנה "באשר הוא עובד הציבור" (להלן: חוק המתנות); והשני, הכללים למניעת ניגודי עניינים של שרים וסגני שרים.

לנוכח הפרטים שהתקבלו אודות אופיים וטיבם של מערכות היחסים בין ראש הממשלה לבין מר מיליקובסקי ומר פרטרידג', וכן בשים למכלול הנסיבות הצריכות לעניין, הוחלט, על דעת היועץ המשפטי לממשלה ועל דעת פרקליט המדינה, כי לא ניתן לקבוע שהמתנה תינתן לראש הממשלה "באשר הוא עובד ציבור".  שר המבקש לחרוג מהאיסורים הקבועים בהם, רשאי לפנות לוועדת ההיתרים לבחינת בקשתו.

לאור זאת, הודיעה עו"ד ברנע-פרגו לראש הממשלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, כי ככל שהוא מבקש לקבל אישור לקבלת המימון, נוכח האיסור הקבוע בכללי אשר, עליו לפנות בבקשה האמורה לוועדת ההיתרים, אשר הוקמה מכוח כללים אלו, כדי שתבחן את הבקשה ותחליט אם מוצדק בנסיבות העניין להתיר חריגה מהכללים, ולהתיר את קבלת המימון המבוקש.

היועץ המשפטי לממשלה פנה בעניין זה במכתב למבקר המדינה, והדגיש כי ועדת ההיתרים היא זו שתקבע אם מתן ההיתר הינו "מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית".

במכתב, התייחס היועץ המשפטי לממשלה אף לתנאים אותם מוצע כי הוועדה תשקול, אם תמצא לנכון ליתן את ההיתר, שתכליתם תהיה להבטיח כי הכספים ישמשו אך ורק לצרכים שלשמם ההיתר התבקש. בין היתר, כללו התנאים המוצעים, קביעת מגבלה לפיה הכספים יועברו לשם מימון ההוצאות המשפטיות בלבד; מינוי נאמן שיוסמך לפעול למטרה זו בלבד; קביעת מגבלה ביחס לסכום המימון שראש הממשלה יקבל למטרה זו; מתן האישור לפרק זמן מוגדר ומוגבל; קביעת מנגנוני דיווח ושקיפות ביחס לכספים המועברים; וקביעת מנגנון בקרה על העמידה בהתניות האמורות.

בצד זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, לגבש – בשיתוף עם יועמ"ש משרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע, חוות דעת למניעת ניגוד עניינים, אשר תתייחס לקשריו של ראש הממשלה עם מר מיליקובסקי ועם מר פרטרידג', ותבטיח כי לא יוכל לעסוק בעניינים אשר נוגעים במישרין להם או לעסקיהם.

לירן לוי

לירן לוי

כתב לענייני משטרה ומשפט, ערוץ 20
לירן לוי