שר האוצר, משה כחלון, חתם היום על צו המפחית את המכס על דגים. המהלך שסוכם על ידי האוצר ורשות המסים עם משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל, מהווה צעד נוסף במאמץ להפחתת יוקר המחיה. כמו כן, הוסכם כי תהא תמיכה ממשלתית במגדלי הדגים בבריכות בסכום של 30 מיליון ש"ח לשנה.

הצו החדש קובע מתווה להפחתת שיעורי המכס על דגי האמנון בורי וקרפיון לפיו, ממועד חתימת הצו יופחת שיעור המכס בשיעור של 50%. לאחר מכן, יתבצעו שלוש פעימות נוספות ב-1 בינואר בשנים 2018, 2019 ו- 2020 בשיעור של 12.66%. על פי ההסכם, לפני ביצוע הפעימות הנוספות ייערך בירור בנוגע לפדיון של הענף בהתאם לדוחות המבוקרים.

ככל שתהיה עליה בפדיון הענף או ירידה הנמוכה מ- 5% יתבצעו הפעימות כמפורט לעיל. ככל שתהיה ירידה בפדיון הענף בין 5%-10% תהא הפחתה בשיעור של 50% מההפחתה המתוארת. ככל שהירידה בפדיון בענף תהא גדולה מ- 10% תידחה הפעימה בשנה, ולקראת ביצוע הפעימה תיערך בדיקה נוספת.

כמו כן, מבטל הצו את המכס שהוטל על דגים שהמס שהוטל ביבואם עמד על עד 5 ₪ לק"ג.