בנק ישראל הטיל קנס על חברת 'לאומי קארד' בגובה של 1.5 מליון ש"ח, ועל בנק דיסקונט קנס בגובה של 750 אלף ש"ח, בשל פרסום סרטונים המעודדים נטילת הלוואות ללא צירוף האזהרה כפי הנדרש בחוק. בבנק דיסקונט הסכום מתייחס להפרה אחת, בגין פרסומת אחת, ובחברת לאומי קארד – לשתי הפרות בגין שתי פרסומות. בשני המקרים הוטל עיצום כספי בסכום המקסימאלי שאפשרי לפי החוק.

בתאריך 1.6.17 נכנס לתוקפו התיקון לחוק הבנקאות המחייב תאגידים בנקאיים לצרף למודעות הפרסומת המעודדות נטילת הלוואה על ידי הלקוח, אזהרה בנוסח: "אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל". הוראה דומה הוחלה גם על נותני אשראי חוץ-בנקאיים בחקיקה הרלוונטית להם. החוק נועד לגרום לצרכנים, שלא כולם בעלי ידע והבנה פיננסיים, לשקול את יכולתם לפרוע את ההלוואה, ולהגביר את המודעות להשלכות הכלכליות שעשויות להתרחש כתוצאה מאי עמידה בהחזר ההלוואה.

הצעת ההלאווה באתר לאומי קארד, עם האזהרה

על פי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמעט מחצית ממשקי הבית בישראל (46%) – שיש להם חשבון בנק – היו במשיכת יתר (אוברדראפט) לפחות למשך חודש אחד. מדובר בכ-1.14 מיליון משקי בית, הכוללים כ-4.15 מיליון נפשות. אם זה לא מספיק, כשליש ממשקי הבית האלה נמצאים במינוס תמידי, כאשר הרוב שייכים לחמישון ההכנסה הרביעי, קרי: מעמד הביניים (שמרוויח בין 15-20 אלף שקל בחודש למשפחה ממוצעת בת חמש נפשות).

חשיבות החוק מתחדדת לנוכח הגידול המהיר באשראי הצרכני שחל בשנים האחרונות מבנקים ומגופים חוץ-בנקאיים, אשר מגדיל את הסיכון למשקי הבית בתחום זה.

האשראי הצרכני נמצא במוקד העבודה של הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות. הפיקוח רואה חשיבות רבה בשיווק הוגן של אשראי צרכני,  ופועל כדי למנוע שיווק אגרסיבי ודחיפת אשראי ללקוחות.

לדברי המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, "הפיקוח על הבנקים פועל במגוון כלים כדי להבטיח שיווק הוגן של אשראי צרכני. העיצומים נועדו להעביר מסר ברור לכל המלווים, שעליהם להבטיח שיווק אחראי של אשראי למשקי בית. בעוד שהתחרות והזמינות של אשראי צרכני גדלים ויש בכך יתרונות למשקי בית, שיווק פרואקטיבי של אשראי מגלם גם סיכונים למשקי הבית, ובפרט למשקי בית בעלי יכולת כלכלית מוגבלת, שעלולים להתפתות ליטול אשראי בהיקף גבוה מידי ביחס ליכולתם."